Historia Wersji BIBLOSu       

Poniżej przedstawiono szczegółową listę zmian programu BIBLOS od czasu jego powstania.
Aby pobrać ostatnią wersję programu kliknij tutaj
Aby dowiedzieć się jak sprawdzić wersje swojego programu kliknij tutaj
Użytkownicy, którym nie minął roczny okres gwarancyjny mogą otrzymać bezpłatne uaktualnienie na CD-ROMie. Wystarczy zgłosić taką potrzebę - najlepiej mailem:
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.


 Nr wersji

Funkcjonalność dołączona w danej wersji

4.993
12.02.2008
W tej wersji dokonano następujących poprawek
Wyposażono program BIBLOS w możliwość współpracy z drukarkami kodów paskowych marki BROTHER
Dodano funkcje zaawansowanej naprawy bazy danych. Naprawa jest skuteczna nawet w przypadku poważnych uszkodzeń i utraty spójności w bazie danych.
Poprawiono obsługę ilustracji graficznych w programie.
4.99
3.06.2007
W tej wersji dokonano następujących poprawek
Zmodyfikowano mechanizm wydruku kodów paskowych. Można teraz wybrać jeden z kilku dostępnych formatów naklejek lub zdefiniować własny format.
Zmodyfikowano wydruki dotyczące zalegających użytkowników. Obecnie można parametryzować raporty umieszczając w nich tylko wybranych czytelników. Dodano również nowy raport zalegających czytelników - w wersji skróconej.
W rejestrze przychodów będą od teraz wyświetlane również te pozycje których cena wynosi 0 zł. Konieczne jest jedynie podanie daty nabycia pozycji.
Przeglądarka wersji sieciowej BIBLOSa nie zapisuje danych do plików INI (powodowało to generowanie błędów na komputerach z ograniczonymi uprawnieniami).
4.98
5.12.2006
W tej wersji dokonano następujących poprawek
Przy opisie książki dodano możliwość:
- wprowadzenia rzymskiej numeracji stron
- zaznaczenia, że książka zawiera mapy i fotografie
- wprowadzenia informacji, że książka jest tylko do użytku w czytelni (takiej książki nie można wypożyczyć)
Informacje o czytelniku biblioteki wzbogacono o dwa nowe pola, których nazwy mogą być definiowane przez użytkownika programu
Wprowadzono wyszukiwanie czytelników również po ich numerze identyfikacyjnym.
4.96
8.07.2006
W tej wersji dokonano następujących poprawek
Został usunięty błąd przy zapisywaniu grafiki w opisie książki.
Poprawiono wydruk kodów paskowych - obecnie dostosowany jest do standardowych formatów etykiet samoprzylepnych 38,1x21,2 mm - 5x13 szt.
W wersji sieciowej poprawiono działanie serwera bazy danych - obecnie można w nim odczytać i ustawić ścieżkę bazy danych.
4.93
28.03.2006

 
W tej wersji dokonano następujących poprawek
Został usunięty błąd w rejestrze przychodów - zmiana filtru księgi powodowała przypisanie aktualnie zaznaczonej książki do aktualnie filtrowanej księgi inwentarzowej.
Poprawiono wyszukiwanie po dacie i numerze inwentarzowym w rejestrze przychodów.
W module wypożyczeń poprawiono pozycjonowanie zwracanej książki - po wpisaniu numeru inwentarzowego zwracanej książki program pozycjonuje się na użytkowniku, który książkę wypożyczył oraz na zwracanej książce.
4.90
19.10.2005
W kolejnej wersji programu wprowadzono następujące zmiany

Przebudowany został mechanizm obsługi słów kluczowych. Słowa zapisywane są wielkimi literami. Zmiana lub usunięcie danego słowa skutkuje jego zmianą lub usunięciem w opisach wszystkich książek, w których dane słowo się znalazło.
Dodano raport z wydrukiem kodów paskowych oraz nazwą i
adresem biblioteki.
Dodano okno prezentujące wskaźniki sumaryczne rejestru przychodów.
Dodano raport prezentujący wskaźniki sumaryczne rejestru
przychodów.
Poprawiono błąd ujawniający się przy wpisywaniu klucza
inwentarzowego jako warunku wyszukiwania książek
Poprawiono błąd bardzo wolnego dzialania w tabeli rejestru
przychodów

 

Ponadto wprowadzono kilka drobnych poprawek i usprawnień.
4.80
27.09.2004
W kolejnej wersji programu wprowadzono następujące zmiany
Zmodyfikowano import ze strony Biblioteki Narodowej dostosowując go do zmian na stronie BN.
Dodano Eksport bazy danych programu w formacie MARC21
Wprowadzono nową kategorię programu - HOME - dla użytkowników domowych.
  Ponadto wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień.
4.71
2.06.2004
W kolejnej wersji programu wprowadzono następujące poprawki
Poprawiony został błąd uniemożliwiający import użytkowników z zewnętrznych plików csv (więcej)
Poprawiony został błąd uwidaczniający się w czasie wykonywania archiwizacji, pod systemem XP (więcej).
  Ponadto wprowadzono szereg poprawek i usprawnień.
4.6
15.02.2004
W kolejnej wersji programu wprowadzono następujące poprawki
Usprawnienia w tworzeniu kart katalogowych
Usprawnieniu we wprowadzaniu opisów książek (m.in. tworzeniu kopii opisu książki)
Do opisu książki można dołączyć plik graficzny (np. skan okładki książki lub obraz dokumentu)
Możliwość wyszukiwania książki po numerze inwentarzowym lub zakresie numerów
Możliwość dołączania zdjęcia czytelnika biblioteki. Zdjęcia te mogą być drukowane na kartach indentyfikacyjnych.
Nowe szablony wydruków czytelników - m.in. identyfikatory czytelników wraz z kodem kreskowym identyfikującym czytelnika oraz (opcjonalnie) jego zdjęciem.
  Szczegółowa lista zmian znajduje się tutaj
4.52
15.09.2003
W tej wersji skupiono się na poprawie szybkości działania programu oraz usunięciu istniejących usterek.
Usunięto błąd znikającego paska zadań w Windows 98
Usunięto błąd zwalniający pracę programu przy dużej tabeli książek
Usunięto błąd w filtrowaniu na karcie Użytkownika
Dodano obsługę kluczy legalności (więcej o kluczach legalności)
Usprawniono zarządzanie słowami kluczowymi
4.5
01.04.2003
Wprowadzono funkcję importu opisu bibliograficznego ze strony internetowej Biblioteki Narodowej. Dzięki tej funkcji można kilkukrotnie przyspieszyć wprowadzanie książek do bazy danych.
Usprawniono i rozbudowano moduł importu z poprzednich wersji programu.
Dodano moduł obsługi czytelni
Dodano obsługę wielu ksiąg inwentarzowych
Dodano kolejne zabezpieczenie przed utratą danych - Log
Dodano szereg pól w tabeli książek
Ponadto wprowadzono szereg poprawek i usprawnień. Szczegółową listę zmian znajdziesz tutaj.
4.21
14.11.2002
Poprawiony został błąd, który uaktywniał się po filtrowaniu po jednostce ewidencyjnej i próbie sortowania zbiorów. Wyświetlał się wtedy komunikat o błędzie wewnętrznym.
Dodano możliwość sortowania po jednostce inwentaryzacyjnej.
Dodano przycisk szybkiego filtrowania po jednostce ewidencyjnej na zakladce ksiazki

Poprawiono usterkę polegającą na niemożności usunięcia numeru grupy - po skasowaniu numeru grupa nadal była widoczna. 

Zwiększono maksymalną liczbę dni na jakie można wypożyczyć książkę ze 100 do 1000

W Karcie Czytelnika kolumna data wypożyczenia wyświetlała datę w niestandardowym formacie - przywrócono standardowy (w Windows) format daty.

Funkcja grupowania użytkowników w oknie Zalegający użytkownicy nie funkcjonowała prawidłowo. Poprawiono ten błąd.

4.20
29.10.2002

Zmiana nazwę programu. Od tej wersji program nazywa się BIBLOS. Zmieniono również elementy graficzne wewnątrz programu. 

4.12
27.07.2002

Raporty: Poprawiono wiele raportów, dodano pola w nagłówkach, poprawiono podział stron i ogólny wygląd. 

Błędy: Usunięto błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowej informacji o użytkowniku, który daną książkę wypożyczył. Błąd pojawiał się przy kliknięciu przycisku na zakładce "Książki". Więcej informacji o błędzie znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach znajdziesz tutaj.

4.06
26.01.2002

Poprawka dotyczy jedynie wersji Client/Server.

Dodano obsługę błędu utraty połączenia klienta z serwerem.
W oknie ustawień klienta dodano funkcję ułatwiającą wyszukanie IP komputera serwera.

 

4.05
15.01.2002
Usunięto kilka usterek w programie m.in. błędne wyświetlanie tytułów książek w Karcie Czytelnika oraz problemy z obsługą logo biblioteki w opcjach programu. Więcej informacji na temat ten temat znajdziesz na stronie poświęconej usterkom programu. 

4.0

20.11.2001

Moduł Inwentaryzacji
W module tym dodano obsługę cen książek zakupionych przed denominacją. Program poprawnie oblicza wartość tych książek. W czasie inwentaryzacji tworzone są zapisy do rejestru ubytków. 

Rejestr Ubytków
Rejestr ubytków jest osobną bazą, w której znajdują się zapisy o zaginionych, wycofanych lub nie zwróconych książkach. Z rejestru tego można wygenerować stosowne raporty.

Rejestr Przychodów
Na podstawie wprowadzonych pozycji tworzony jest Rejestr Przychodów zawierający takie informacje o książce jak: cena i data zakupu, sposób i dowód nabycia itp. Możliwe jest oczywiście wygenerowanie odpowiedniego raportu z powyższymi informacjami.

Zalegający użytkownicy
Wprowadzono szereg zmian ułatwiających obsługę użytkowników zalegających ze zwrotem książek: szybkie wyszukiwanie, seryjne drukowanie ponagleń i inne.

Automatyczna promocja użytkowników
Pozwala szybko promować użytkowników do następnych klas lub roczników. Funkcja przydatna dla szkół i uczelni.

Nowe raporty
Wprowadzono szereg nowych raportów i statystyk m.in. statystyki czytelnictwa: dzienne, miesięczne, roczne, indywidualne, grupowe i inne. Wprowadzono również raport dla książek, w którym użytkownik sam określa jakie pola mają się na nim znaleźć.  

Karta użytkownika
Elektroniczna wersja papierowego dokumentu. Pozwala szybko zorientować się jakie i ile książek wypożyczył użytkownik. Kartę można wydrukować w postaci raportu.

Jednostki Ewidencyjne
Każda pozycja w bazie może być określona jako: książka, kaseta, czasopismo, CD itp.

Użytkownicy uprzywilejowani
Wprowadzono rozróżnienie między użytkownikami zwykłymi (np. uczniami) a uprzywilejowanymi (np. nauczycielami). Ci ostatni mogą wypożyczać książki na dłuższy okres czasu.

Export do Excela
Program eksportuje wybrane pozycje (książki lub użytkowników) do Excela (arkusza kalkulacyjnego Microsoftu). 

 

3.12
(20.06.2001)
Poprawiono raport Zakupy by wartość książek przeliczał zgodnie z danymi o denominacji. 
3.11
(11.05.2001)
W wersji sieciowej programu usunięto błąd z funkcji "per to per
3.1
(1.04.2001)
Denominacja
Dodano obsługę cen książek sprzed denominacji

Raport z  inwentaryzacji

Do raportu z inwentaryzacji dodano kwoty pozwalające oszacować wartość księgozbioru i/lub ubytków 

Numer inwentarzowy i sygnatura
Zmieniono zasadę działania numeru inwentarzowego i sygnatury. Do tej pory każda książka musiała mieć niepowtarzalną sygnaturę natomiast numer inwentarzowy był opcjonalny. W wersji 3.1 wprowadzono konieczność przypisania numeru inwentarzowego do każdej książki (można to zrobić automatycznie) jednocześnie jest możliwe przypisanie tej samej sygnatury do wielu książek.

Karta Czytelnika
Dodano nowe okno i raport, w którym zebrane są wszystkie książki kiedykolwiek wypożyczone przez danego czytelnika - zarówno te zwrócone jak i jeszcze nie oddane. 

Import/Export z plików tekstowych
Poprawiono import i eksport danych z plików tekstowych (csv)

Import/Export bazy danych
Funkcjonalność pozwalająca w prosty sposób przenosić całą bazę danych programu między różnymi komputerami.

"Per to Per" Klient
Dotyczy tylko wersji sieciowej. W programie klienckim można ustawić adres IP serwera dzięki czemu Biblioteka działa efektywnie nawet w bardzo dużych sieciach lokalnych.
3.02
(2000)
 Poprawiono import danych z formatu DBase (dbf)
3.01
(2000)
Nowe Pola
Do tabeli książek dodano dwa nowe pola: datę i cenę zakupu. Dzięki temu możliwe stało się stworzenie raportu "Zakupy" (patrz niżej)

Nowe Raporty

Do zakładki książki dodano raport "Zakupy", który zawiera informacje o cenie i dacie zakupu wybranych książek.
Do zakładki wypożyczone książki dodano raport "Wypożyczenia wg użytkowników" prezentujący listę wypożyczonych książek pogrupowaną ze względu na użytkowników. 
3.0
(2000)
Nowy system baz danych
System bazodanowy zastosowany w wersji 3.0 wykorzystuje architekturę Client-Server dzięki czemu program może pracować w sieci. Jest to szczególnie przydatne gdy chcemy udostępnić jedno lub więcej stanowisk użytkownikom by mogli sami przeszukiwać zbiory biblioteki. Obecny system jest bardziej niezawodny od poprzedniego opartego na standardzie Paradoxa.

Kody paskowe
Obecnie możliwe jest wykorzystanie kodów paskowych do identyfikacji książek. Znacznie przyspiesza to przyjmowanie książek i zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłek.

Moduł inwentaryzacji
Została wprowadzona nowa funkcjonalność ułatwiająca wykonywanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. Praca wykonywana jest szybciej i dokładniej. Program na bieżąco weryfikuje stan magazynu z informacjami zawartymi w bazie. Dostępne są również raporty przedstawiające rozbieżności.

Nowe tabele
Zastosowanie zawansowanych modułów wyświetlających informacje z bazy danych zwiększyło elastyczność oraz konfigurowalność sposobu prezentacji danych. Wszystkie tabele umożliwiają sortowanie wg wszystkich pól. Dostępna jest opcja grupowania pól. 

Pozostałe zmiany
Ponadto w wersji 3.0 znaleźć można wiele drobniejszych innowacji m.in. nowe pola w większości tabel, nowe gorące klawisze, mena kontekstowe, zmieniony wygląd programu. 
2.0
(1998)
Pierwsza wersja Biblioteki udostępniona zewnętrznym nabywcom. 
1.0
(1997)
Pierwsza wersja Biblioteki napisana na zamówienie Wydziału Pedagogiki KUL. Nie udostępniona w sprzedaży zewnętrznej.

 

 

strona główna produkty kontakt o firmie pomoc techniczna

Copyright © 2000 Jeżyk Software. Wszystkie prawa zastrzeżone.